Preview

Информатика и образование

Расширенный поиск

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»

https://doi.org/10.32517/0234-0453-2019-34-3-27-32

Полный текст:

Аннотация

В статье рассмотрены основные подходы к построению модели электронной информационно-образовательной среды на базе платформы «1С:Предприятие 8» и внедрению этой модели в образовательной организации, возникшие при этом проблемы и способы их устранения, а также дальнейшие планы по расширению функционала системы.

Проблема формирования модели электронной информационно-образовательной среды образовательной организации — комплексная и не ограничивается лишь вопросами автоматизации, при этом наличие единой интегрированной информационной системы является обязательным для принятия решений на основе полной, достоверной и актуальной информации. Характерными особенностями образовательных организаций и в целом системы образования Российской Федерации являются многоплановость, региональные различия, индивидуальная специфика каждой образовательной организации. Эти особенности проявляются в реализации различных направлений деятельности, что обусловливает необходимость решения проблем управления образовательными организациями на основе формирования соответствующей модели электронной информационно-образовательной среды.

Об авторах

А. А. Харин
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
Россия

Харин Александр Александрович, доктор экон. наук, доцент, начальник управления по развитию новых образовательных технологий

127055, г. Москва, Вадковский пер., д. 1А. В. Родюков
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Россия

Родюков Александр Витальевич, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры корпоративных информационных систем

117303, г. Москва, ул. Керченская, д. 1А, корп.  1С. Е. Сосенушкин
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
Россия

Сосенушкин Сергей Евгеньевич, канд. тех. наук, заместитель начальника управления по развитию новых образовательных технологий

127055, г. Москва, Вадковский пер., д. 1Список литературы

1. Rodyukov A. V., Sosenushkin S. E., Kharin A. A. Avtomаtizаtsiya uprаvleniya deyatel’nost’yu vuzа: opyt MGTU “STАNKIN” [Automation of management of university activity: experience of MSUT “STANKIN”]. Informatika i obrazovanie — Informatics and Education, 2018, no. 3, p. 28–31. (In Russian.)

2. Rodyukov А. V., Yermilov S. V., Sosenushkin S. E., Kharin A. A. Vnedrenie аvtomаtizirovаnnoj informаtsionnoj sistemy uprаvleniya kаk osnovy sozdаniya ehlektronnoj informаtsionno-obrаzovаtel’noj sredy v sovremennom universitete [Introduction of the automated information management system as the basis of the electronic information educational environment creation at modern university]. Informatika i obrazovanie — Informatics and Education, 2016, no. 3, p. 4–8. (In Russian.)

3. Pyatibratova S. A., Rezvova Z. A., Sosenushkin S. E., Harin A. A. Ob avtomatizatsii protsessov upravleniya obrazovatelnoy deyatelnostyu v FGBOU VO MGTU “STANKIN” [Educational management automation in MSTU “STANKIN”]. Sbornik nauchnyih trudov 17-y mezhdunarodnoy nauchnoprakticheskoy konferentsii “Novye informаtsionnye tekhnologii v obrаzovаnii: innovаtsii v ehkonomike i obrаzovаnii nа bаze tekhnologicheskikh reshenij 1C” [Proc. 17th Int. Scientific and Practical Conf. “New information technologies in education: innovations in the economy and education on the basis of technological 1C solutions”].Moscow, 1C-Publishing, 2017, part 1, p. 348–352. (In Russian.)

4. Gudkov A. A., Ermilov S. A., Sosenushkin S. E., Kharin A. A. Sozdanie ehlektronnoj informatsionnoobrazovatel’noj sredy FGBOU VO “MGTU “STАNKIN” na osnove programmnykh produktov kompanii 1C i prikladnykh reshenij OOO Tsentr avtomatizatsii “Promavtomatika” [Creating an electronic information and educational environment of the Moscow State Technical University “STANKIN” on the basis of 1C software products and applied solutions of Automation Center Promavtomatika LLC]. Sbornik nauchnykh trudov 16-j mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii “Primenenie tekhnologij “1C” v usloviyakh modernizatsii ehkonomiki i obrazovaniya” [Proc. 16th Int. Scientific and Practical Conf. “Application of 1C technologies in the context of the modernization of the economy and education”]. Moscow, 1C-Publishing, 2016, part 2, p. 92–94. (In Russian.)

5. Politika sistemnoj informatizatsii FGBOU VO “MGTU “STАNKIN” ot 28 maya 2018 goda № P 01-04/311/2018 [The policy of system informatization of FSBEI of HE “MSTU STANKIN” dated May 28, 2018 No. P 01-04 / 311/2018]. (In Russian.)

6. Sosenushkin S. E., Kharin A. A. Formirovanie modeli ehlektronnoj informatsionno-obrazovatel’noj sredy obrazovatel’noj organizatsii [Designing a model of digital educational and information environment for an educational institution]. Sbornik nauchnykh trudov 19-j mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii “Novye informatsionnye tekhnologii v obrazovanii” [Proc. 19th Int. Scientific and Practical Conf. “New information technologies in education”]. Moscow, 1C-Publishing, 2019, part 2, p. 40–43. (In Russian.)

7. Volkov A. T., Degtyareva V. V., Ustinov V. S. Osobennosti innovatsionnogo predprinimatel’stva v usloviyakh razvitiya natsional’noj tekhnologicheskoj initsiativy [Peculiarities of innovative entrepreneurship in the conditions of development of the national technology initiative]. Innovatsii — Innovations, 2017, no. 11, p. 54–59. (In Russian.) Available at: https://maginnov.ru/ru/zhurnal/arhiv/2017/innovaciin11-2017/osobennosti-innovacionnogo-predprinimatelstva-vusloviyah-razvitiya-nacionalnoj-tehnologicheskoj-iniciativy

8. Popov D. V., Levchenko A. N. Povyshenie konkurentosposobnosti universiteta na osnove primeneniya programmnogo produkta “1C:Universitet PROF” [Improving the competitiveness of the university based on the application of the software “1C:University PROF”]. Sbornik nauchnykh trudov 16-j mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii “Primenenie tekhnologij “1C” v usloviyakh modernizatsii ehkonomiki i obrazovaniya” [Proc. 16th Int. Scientific-Practical Conf. “Application of 1C technologies in the context of the modernization of the economy and education”]. Moscow, 1CPublishing, 2016. part 2, p. 74–77. (In Russian.)

9. Malevskaia-Malevich E. D., Leonov S. A., Zaborovskii D. Quality management in scientific and educational organizations: methods and tools. Proc. 31th IBIMA Conf. p. 5614–5619.

10. Pozdneev B., Busina F., Sutyagin M., Ovchinnikov P., Sosenushkin S., Obuhova E., Levchenko A., Sharovatov V. Knowledge management and competency development based on personal E-Portfolio. Proc. 10th annual ICERI, 2017, p. 3928–3937. DOI: 10.21125/iceri.2017.1050

11. Eleneva Ju. Ya., Andreev V. N. Tekhnologicheskij kapital: metodologicheskie osnovy kontseptsii [Technological capital: the methodological foundations of the concept]. Vestnik MGTU “Stankin” — Vestnik “MSTU “STANKIN”, 2016, no. 1, p. 81–85. (In Russian.)

12. Andreev V. N., Kononchuk T. V. Informatsionnyj kapital promyshlennogo predpriyatiya: identifikatsiya kategorii, problemy upravleniya v usloviyakh importozameshheniya [Information capital of an industrial enterprise: identification of the category, problems of management under import substitution]. Vestnik MGTU “Stankin” — Vestnik “MSTU “STANKIN”, 2015, no. 2, p. 130–135. (In Russian.)

13. Andreev V. N., Eleneva Ju. Ya., Krasovsky G. V. Razrabotka mekhanizma gosudarstvennoj podderzhki innovatsionnykh sektorov ehkonomiki (na primere tsifrovogo proizvodstva) [Development of the mechanism of state support for innovative sectors of the economy (on the example of digital manufacturing)]. Innovatsii — Innovations, 2015, no. 8, p. 18–25. (In Russian.)

14. Karpov A., Kharin A., Kharina O. Educational environment forming on the basis of the human capital development. Proc. Int. Conf. “Education Environment for the Information Age”, 2016, vol. 29. DOI: 10.1051/shsconf/20162902019

15. Kharin A. A., Kharina O. S., Rodyukov A. V., Petrova E. S. A perspective model of innovative integrated structure comprising university, research facility and enterprise. Mordovia University Bulletin, 2018, vol. 28, no. 3, p. 333–343. DOI: 10.15507/0236-2910.028.201803.333-343

16. Sosenushkin S., Belchenko F., Rodyukov A., Kharin A., Kharina O. Developing a robotics simulator for industrial robot operator training. Proc. 10th Int. Conf. on Education and New Learning Technologies, 2018, p. 7693–7699. DOI: 10.21125/edulearn.2018.1789

17. Sychev A. A., Savostitsky A. S., Sergeeva K. N., Ustinov V. S. Institutsional’nye aspekty upravleniya kommertsializatsiej rezul’tatov intellektual’noj deyatel’nosti vuza [Institutional aspects of managing the commercialization of the results of the university’s intellectual activity]. Vestnik universiteta — Vestnik Universiteta, 2012, no. 20, p. 227–234. (In Russian.)

18. Kharin A., Kharina O., Sosenushkin S., Rodyukov A., Belchenko F. Development of the enterprises’ human potential on the basis of joint scientific-educational complexes with universities. Proc. 10th Int. Conf. on Education and New Learning Technologies, 2018, p. 7664–7668. DOI: 10.21125/edulearn.2018.1785

19. Yeleneva J. Y., Kharin A. A., Yelenev K. S., Andreev V. N., Kharina O. S., Kruchkova E. V. Corporate knowledge management in Ramp-up conditions: The stakeholder interests account, the responsibility centers allocation. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 2018, vol. 23, p. 207–216. DOI: 10.1016/j.cirpj.2017.12.002

20. Kharin A. A., Kharina O. S., Yeleneva J. Y., Andreev V. N. Innovative infrastructure as basic element of national innovative system. Proc. 2nd Int. Conf. on Business, Economics and Management, 2017, vol. 7, p. 3–7.

21. Grigorev S. N., Eleneva J. Y., Golovenchenko A. A., Andreev V. N. Technological capital: a criterion of innovative development and an object of transfer in the modern economy. Procedia CIRP, 2014, vol. 20, p. 56–61. DOI: 10.1016/j.procir.2014.06.144

22. Yeleneva J. Y., Prosvirina M. E., Yelenev K. S., Andreev V. N. Quality of enterprise management during Rampup preparation and launch: concept and evaluation method. Procedia CIRP, 2016, vol. 51, p. 13–18. DOI: 10.1016/j.procir.2016.05.015

23. Yeleneva J., Prosvirina M., Golovenchenko A., Andreev V. Analysis and organizational model for monitoring of the training of workers and specialists with secondary vocational education for innovation-oriented enterprises of Russia. Procedia — Social and Behavioral Sciences, 2015, vol. 214, p. 779–787. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.717


Рецензия

Для цитирования:


Харин А.А., Родюков А.В., Сосенушкин С.Е. МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8». Информатика и образование. 2019;(3):27-32. https://doi.org/10.32517/0234-0453-2019-34-3-27-32

For citation:


Kharin A.A., Rodyukov A.V., Sosenushkin S.E. THE MODEL OF INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF EDUCATIONAL ORGANIZATION ON THE BASIS OF THE 1С:ENTERPRISE SOFTWARE PLATFORM. Informatics and education. 2019;(3):27-32. https://doi.org/10.32517/0234-0453-2019-34-3-27-32

Просмотров: 682


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0234-0453 (Print)
ISSN 2658-7769 (Online)